Poetry bereft of Truth

சிறுவனாகப் பென்சில் சீவும்போது கசிந்த ரத்தம் உண்மையாக இருந்தது. இப்போது ஜாக்கிரதை உணர்வு வந்துவிட்டது வயதுடன். எஞ்சியது என்ன? காயம்படாத கைவிரல் நிஜம் கசியாத கவிதை. கல்யாண்ஜி Cautiousness that comes with age. And the resultant unscathed finger (and poetry bereft of truth). Tragic. Advertisements