Epistemic Modesty

ஓசைபெற்றுயர் பாற்கட லுற்றொரு பூசைமுற்றவு நக்குபு புக்கென ஆசைபற்றி யறையலுற் றேன்மற்றிக் காசில்கொற்றத் திராமன் கதையரோ (4) அறையு மாடரங் கும்மடப் பிள்ளைகள் தரையிற் கீறிடிற் றச்சருங் காய்வரோ இறையு ஞான மிலாதவன் புன்கவி முறையி னூலுணர்ந் தாரு முனிவரோ (9) Epistemic modesty of Kavi Chakravarthi. The mind boggles.