Epistemic Modesty

kambar_Mandapam

ஓசைபெற்றுயர் பாற்கட லுற்றொரு
பூசைமுற்றவு நக்குபு புக்கென
ஆசைபற்றி யறையலுற் றேன்மற்றிக்
காசில்கொற்றத் திராமன் கதையரோ (4)

அறையு மாடரங் கும்மடப் பிள்ளைகள்
தரையிற் கீறிடிற் றச்சருங் காய்வரோ
இறையு ஞான மிலாதவன் புன்கவி
முறையி னூலுணர்ந் தாரு முனிவரோ (9)

…says Kavi Chakravarthi. The mind boggles.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s