ஒரே நாளில்

MukundhNஒரே நாளில்

நீ என் காதலை மறுத்த
அதே நாள் மாலை
எங்கள் தெரு சலவைக்கடை
இடம் மாறி
வெகு தொலைவுக்குச் சென்றது.
இப்படி
ஒரே நாளில்
எல்லோரும் என்னைக்
கை விட்டால் எப்படி?

இத்தனை வருடங்களில் முகுந்த் நாகராஜனை சிலாகிக்காத கவிதை வாசகர்கள் யாரையும் நான் சந்தித்ததில்லை. And yet, Truth (the literary kind) is an underappreciated feature of his poetry.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s